Direct advies nodig? Bel 0570 - 85 85 00

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Van Klaveren hc B.V.

ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder dossiernummer 38023749, statutair gevestigd te Deventer en aldaar kantoorhoudende. Correspondentiegegevens: Postbus 101, 7400 AC Deventer, telefoonnummer: +31- 570 – 858500, fax nummer: +31 – 570 – 858501, e-mailadres: info@eekoprint.nl

1. Definities

Van Klaveren: de in de aanhef vermelde gebruiker van de Voorwaarden; Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Van Klaveren een Overeenkomst aangaat; Partij(en): Van Klaveren en Koper c.q. ieder voor zich; Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Van Klaveren en Koper ter zake verkoop en levering van zaken aan Koper; Aanbieding: het aanbod van Van Klaveren aan Koper tot het aangaan van een Overeenkomst; Voorwaarden: deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Van Klaveren als leverancier van producten optreedt. 2.2 Door gebruik te maken van de internetsite van Van Klaveren en/of door plaatsing van een bestelling aanvaardt Koper deze Voorwaarden. 2.3 Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 2.4 Van deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 2.5 De toepasselijkheid op enige overeenkomst van algemene of specifieke door Koper gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt door Van Klaveren uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Van Klaveren van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. 2.6 Van Klaveren behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle Aanbiedingen van Van Klaveren zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Van Klaveren heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 3.2 Een op naam gestelde offerte van Van Klaveren heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 3.3 Een aanbod van de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: * Koper heeft precies aangegeven welk product hij wil ontvangen; * een offerte is door Koper getekend en door Van Klaveren ontvangen ingeval door Van Klaveren een op naam gestelde offerte is uitgebracht; 3.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Van Klaveren een orderbevestiging aan Koper heeft overhandigd dan wel verzonden per fax of in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven adres. 3.5 Van Klaveren is – ingeval zij ter zake geen Aanbieding heeft uitgebracht of de termijn voor acceptatie van een Aanbieding ter zake is verstreken – te allen tijde gerechtigd bestellingen van Koper niet te accepteren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling. 3.6 Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Van Klaveren binden Van Klaveren slechts tegenover Koper indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door Van Klaveren schriftelijk zijn bekrachtigd of aan Koper bevestigd.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, zowel exclusief als inclusief BTW (tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld) en exclusief portokosten. Indien Koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is Koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde BTW of invoerrechten. 4.2 Van Klaveren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten. Prijswijzigingen die plaats vinden na een bestelling zullen niet worden berekend aan Koper. 4.3 Van Klaveren kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.

5. Afzetgebied

5.1 Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan kopers binnen Nederland en België. Bestellingen kunnen vanuit andere landen dan Nederland en België worden geplaatst, maar aflevering kan slechts in Nederland en/of België geschieden. 5.2 Het koopcontract wordt in alle gevallen slechts in het Nederlands afgesloten.

6. Portokosten

6.1 De portokosten bedragen Euro 4,75 (excl. BTW) per bestelling. Bij bestellingen boven de 250 euro (excl. BTW). vervallen de portokosten.

7. Levering en levertijd

7.1 In de offerte genoemde levertijden gelden enkel als indicatie en gelden uitdrukkelijk niet als fatale termijnen. Van Klaveren is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 7.2 Tenzij afwijkende levertijden zijn overeengekomen is Koper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en de eventuele betaling terug te vorderen in het geval de levering niet binnen 30 dagen geschiedt. Deze termijn wordt echter verlengd indien Koper nog niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen, of een overeengekomen vooruitbetaling door Koper niet of te laat is geschied. 7.3 Van Klaveren zorgt voor bezorging of verzending op een wijze ter keuze van Van Klaveren. 7.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. 7.5 Van Klaveren is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Van Klaveren gedragen tenzij de Koper expliciet heeft gevraagd om deelleveringen.

8. Betalingscondities

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 8.2 Van Klaveren is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Koper, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. 8.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is Koper vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend, onverminderd het bepaalde in artikel 8.4. 8.4 Ten laste van Koper komen tevens alle kosten van welke aard dan ook (inclusief gerechtelijke kosten), die Van Klaveren als gevolg van de niet-nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. 8.5 Ingeval van niet-tijdige betaling is Van Klaveren bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, waaronder begrepen de betaling van verschuldigde rente en kosten. 8.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle kortingen of eventuele prijsafspraken. 8.7 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Koper niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Van Klaveren op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Van Klaveren jegens Koper.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Van Klaveren geleverde producten blijven eigendom van Van Klaveren, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico ter zake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de Koper op het moment van aflevering. 9.2 Koper verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen waarbij de kosten worden doorberekend aan de Koper.

10. Retour producten

10.1 Wanneer Koper in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Van Klaveren kosteloos omgeruild voor het door Koper bestelde product mits Koper de factuur kan overleggen, de aankoop niet is gebruikt, in de originele verpakking verkeert en onbeschadigd is. Hiertoe dient Koper binnen 10 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen. 10.2 Als de bovenstaande termijnen niet in acht worden genomen door Koper, zijn bovenstaande rechten van Koper door ommekomst van die termijn vervallen.

11. Garantie

11.1 Van Klaveren garandeert dat haar producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 11.2 De hierboven genoemde garantie geldt voor laser toner cartridges gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na levering, mits de opdrachtgever aantoont, dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te schrijven aan bij aflevering niet-waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking, dan wel bewerking of slecht materiaal. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de Koper toekent. 11.3 Wanneer Koper een defect product heeft ontvangen, wordt deze door Van Klaveren kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits Koper de factuur kan overleggen. Hiertoe dient Koper binnen 10 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen. 11.4 Als de bovenstaande termijnen niet in acht worden genomen door Koper, zijn bovenstaande rechten van koper door ommekomst van die termijn vervallen. 11.5 De factuur geldt als garantiebewijs.

12. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

12.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen van de bestelling dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat. 12.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken binnen 10 werkdagen de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. 12.3 Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres. 12.4 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper Van Klaveren daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven 10 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 12.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: * indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Van Klaveren of de fabrikant zijn verricht; * indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; * indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; * indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid. 12.6 Koper is verplicht het product aan Van Klaveren te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Van Klaveren zich tot het leveren van een gelijkwaardig product tenzij anders overeengekomen.

13. Schadevergoeding

13.1 Van Klaveren kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Van Klaveren is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 13.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Van Klaveren komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc. 13.3 Van Klaveren is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. Indien Van Klaveren, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. B.V. 13.4 De uit de Voorwaarden voortvloeiende beperking en/of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van het personeel van Van Klaveren en de hulppersonen die door Van Klaveren bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.

14. Persoonsgegevens

14.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Van Klaveren nageleefd. 14.2 Van Klaveren zal de door Koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van Koper, voor de gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die Van Klaveren voor hem nuttig acht. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van Koper in het geding komt. 14.3 Koper kan te allen tijde zijn toestemming voor het gebruik van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen van Van Klaveren ongedaan maken per e-mail (HC@klaveren.com) indien hij zulks wenst. 14.4 De bewuste ongedaanmaking zal dan zo snel mogelijk na ontvangst door Van Klaveren van de bewuste e-mail respectievelijk ontvangst van de bewuste melding bij de klantenservice in het systeem worden uitgevoerd.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Van Klaveren en Koper is Nederlands recht van toepassing. 15.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Partijen over een onder de toepasselijkheid van de Voorwaarden gesloten Overeenkomst of de toepassing en uitleg van de toepasselijke Voorwaarden zelf worden beslecht, al dan niet in kort geding, door bevoegde rechter te Zwolle. Van Klaveren blijft echter bevoegd het geschil definitief te laten beslechten overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, door één arbiter benoemd overeenkomstig het Reglement, waarbij de plaats van de arbitrage Deventer is, en het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

16. Overig

16.1 De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. 16.2 Van Klaveren is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden aan te passen of te herzien. 16.3 Indien één of meerdere van de genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, dan zal het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 16.4 Indien in de Voorwaarden is vermeld dat communicatie schriftelijk dient te geschieden, kan deze communicatie – desgewenst – ook elektronisch geschieden (per fax, per e-mail of on-line), behoudens voor zover in de Overeenkomst en/of de wet daarvan dwingendrechtelijk wordt afgeweken.